Beste rijschool Groningen | JF-RIJopleidingen

JF-RIJopleidingen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG  is van toepassing op alle persoonsgegevens die JF-RIJopleidingen van zijn cursisten verwerkt.

Indien je wordt ingeschreven bij JF-Rijopleidingen te Groningen, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door JF-RIJopleidingen te verwerken volgens de AVG.

Wij adviseren je om het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed door te lezen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

JF-RIJopleidingen, Ludemaborg 52, 9722WE te Groningen, 0628979901, KvK nummer: 53563484

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming is de heer J. Fokkema, jfrijopleidingen@gmail.com

 1. Welke gegevens verwerkt JF-RIJopledingen en voor welk doel:

2.1 In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en)worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

Algemene persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Bankrekeningnummer
 6. Leerling/kandidaat nummer
 7. Geboortedatum
 8. Aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

Bijzondere persoonsgegevens:

 1. Gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.

2.2 JF-RIJopleidingen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane gratis proefles of lesovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructiekaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

c) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met JF-RIJopleidingen.

d) Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op website van de rijschool en sociaal media. nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan JF-RIJopleidingen om de foto van de cursist op zijn website en sociaal media ter promotie geplaatst mag worden.

3. Bewaartermijn(en):
3.1 De rijschool verwerkt en bewaart de aan JF-RIJopleidingen verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal twee jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn, zal JF-RIJopleidingen de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt is, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
4.1 Via jfrijopleidingen@gmail.com kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. JF-RIJopleidingen zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacy beleid, kan je eveneens contact opnemen met via jfrijopleidingen@gmail.com. JF-RIJopleidingen zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen zes weken, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal JF-RIJopleidingen je hiervan op de hoogte brengen.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop JF-RIJopleidingen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met jfrijopleidingen@gmail.com. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5. Cookies
5.1 Voor meer informatie over Cookies klik hier:

6. Doeleinden
6.1 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

7. Derden
7.1 De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze diensten en webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

8. Wijzigingen:
8.1 Het privacy beleid kan, indien dat door JF-RIJopleidingen, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacy beleid na te gaan.

7. Aanpassen/uitschrijven communicatie
7.1 Als jij je gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, dan kun je contact met ons op nemen via het contactformulier.

8. Vragen en feedback
8.1 Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.